Notification

CNTOOLのピンイン注音変換などの主要機能はリニューアルしたIKITAIWANアプリと統合しました。CNTOOLは、メンテナンス・アップデートをストップし、サーバーのグレードも落とすため速度も遅くなると思います。これからは、中国語系機能も新しいIKITAIWAN内でご利用いただければ幸いです。 >>IKITAIWAN

CNTOOL的中文工具功能,在已更改成新的IKITAIWAN中也能使用。「CNTOOL」程式本體因為停止維護更新,並會降低伺服器的等級。 >>IKITAIWAN

CNTOOL main functions such as pinyin zhuyin conversion here were transferred to renewed IKITAIWAN app. The IKITAIWAN app has been renewed and opened! CNTOOL will stop maintenance updates and slow down the server grade. From now on, I would appreciate it if you can use the chinese tools in the new IKITAIWAN. >>IKITAIWAN

破音字

1便pian2bian4
2ba4ba3
3pan2 pang4
4piao4piao3piao1
5men1men4
6mai2man2
7mei2mou4
8fou3pi3
9feng4feng2
10fen1fen4
11de.di4di2
12dan4tan2
13dai4dai3
14dao4dao3
15de.de2dei3
16dou1du1
17dai4da4tai4
18da2da1
19du4duo4
20duo2duo1
21調tiao2diao4
22tu3tu4
23ni4ni2
24nan4nan2
25liang2liang4
26yao4le4yue4
27lei2lei4
28liao3le.
29lou4lu4
30lao2lao4
31ji3gei3
32gei2gan1
33geng1geng4jing1
34jun1gui1
35gu4gao4
36ke1ke4
37kan4kan1
38kong4kong1
39hao4hao3
40heng4heng2
41han4he2huo4he4huo.
42he1he4
43hai2huan2
44kuai4hui4hui3
45hun3hun2hun4
46jiang4xiang2
47jie1jie2
48jian1jian4
49ji3ji1
50jiang1jiang4
51jiao1jiao4
52jyue2jiao4
53jia3jia4
54jie4ji2
55qie4qie1
56qi2ji1
57qu4qi1
58qu1qu3
59ciang3jiang4ciang2
60ji4xi4
61xiang1xiang4
62xiao4jiao4
63xue4jue2
64he4xia4
65xian1xian3
66xing4hang2xing2
67xing1xing4
68zhe.zhuo2zhao2 zhu4zhao2
69zhang3chang2
70zhong4chong2
71zheng1zheng3zheng4
72zhe1she2zhe2
73zhong4zhong1
74ji2chi1
75cheng1chen4
76che4zhe2
77chao2zhao1
78chuan2zhuan4
79chuang4chuang1
80chong4chong1
81chu4chu3
82chai1cha1ci1
83shu3shu4
84sheng4cheng2
85shuai4lu4
86shen3chen2
87shao4shao3
88sheng4sheng1
89xing3sheng3
90zu2cu4
91zuan1zuan4
92can1shen1cen1
93cong1cong2
94zhuan3zhuan4
95sao4sao3
96yao4yao1
97ying4ying1
98yan1ye4yan4
99wei2wei4
100wan2wan4